Ritmisch weekplan

Op Klavertje 4 werken we met een ritmisch weekplan. Vier basisactiviteiten - gesprek, werk, spel en viering - wisselen elkaar af, gedurende de dag en de week. We streven naar een evenwichtige verdeling van inspannende en ontspannende activiteiten. Door een bewuste indeling van de tijd, ontstaat er een herkenbare structuur waarin de kinderen zich thuis voelen.
 
Gesprek
Als we met elkaar praten, zitten we in de kring. Dan kunnen we elkaar goed zien en zijn we meer bij elkaar betrokken. We beginnen iedere ochtend met het kringgesprek. Kinderen vertellen elkaar over hun belevenissen, soms nemen ze iets mee van huis, soms hebben ze iets voorbereid zoals een boekpresentatie. De kring kan aanleiding zijn om verder te praten over een onderwerp dat iedereen aangaat of tot het houden van een leergesprek.
 
Werk
Op Klavertje 4 werken we in projectvorm aan wisselende thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Projecten worden op school-, bouw- en stamgroepniveau gerealiseerd. Naast verplichte de leerstof (taal/rekenen/technisch lezen/begrijpend lezen) hebben de kinderen volop de gelegenheid een project zelf in te vullen.
 
Spel
Spel is belangrijk voor alle leeftijden, niet allen voor kleuters. Wanneer kindren de ruimte krijgen om te spelen, zullen ze zich verder ontwikkelen. Spelen stimuleert:
  • de motorische ontwikkeling
  • de sociale-emotionele ontwikkeling
  • de taalontwikkeling
  • het probleemoplossend denken
  • het inzicht in oorzaak-gevolgrelaties
  • en leert leerlingen de wereld om hen heen beter te begrijpen

De leerkrachten hebben een belangrijke rol om het spel mogelijk te maken. Spelen gaat namelijk niet altijd vanzelf. Leerkrachten creëren speelhoeken en stellen spelmateriaal beschikbaar. Hoe rijker de leeromgeving hoe eerder een leerling tot spel komt.
 
Viering
Op Klavertje 4 vormen we met elkaar een gemeenschap. Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel hiervan. Het is het moment waarop we blijkt geven van waardering voor elkaar en voor hetgeen er gepresteerd wordt. Zo zijn starten en eindigen we de week altijd met een weekopening en weeksluiting, waarin kinderen zingen, muziek maken, een toneelstukje laten zien, gedichten voordragen of laten zien wat de gemaakt en geleerd hebben. Daarnaast zijn er vieringen rond belangrijke gebeurtenissen en feestdagen, zoals verjaardagen, het afscheid van groep 8, het wisselen van stamgroep of kerst.

Vieringen vinden plaats in de stamgroepen of met de hele school. We stellen het op prijs als ouders aanwezig zijn bij de vieringen.


TERUG <